Iratkozz fel!

Pipáld be hogy elfogadod
az adatvédelmi nyilatkozatot!

Kövess minket az instán és nyerj!” REKLÁMKAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

1.1. Az „Iratkozz fel a hírlevelünkre és nyerj!” reklámkampány (továbbiakban Játék) szervezője az Xtreme Comics (továbbiakban Szervező), név: Gál Dávid, székhely: 1044 Budapest, Izzó utcA 3. 2/8. adószám: 55386267-1-41

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2021. április 5-ig betöltötte 18. életévét (továbbiakban Résztvevők).

2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.

2.4. A Résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Játék 2021. április. 6. 00:00:00 órától 2021. április 17. 23:59:59 óráig tart. A Játék időtartamának lejártát követően történt feliratkozások érvénytelenek.

4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

4.1. Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki követni kezdi a xcomxhu instagram oldalt.

4.2. Játékban továbbá részt vesz minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy is, aki már korábban ezt megtette (továbbiakban Résztvevő)

4.3. Szervező más részvételi módot nem fogad el.

4.4. Egy személy csak egy feliratkozással vehet részt a Játékban.

5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS

5.1. Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban az instagram követők (Résztvevők) között

1db Marvel – X-Men: Supernovas könyvet

Sorsolás időpontja: 2021 február 18, 11:00 óra

Sorsolás helyszíne: 1044 Budapest, Izzó utca 3. 2/8. (Szervező székhelye)

A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik random számgeneráló programban történő sorsolással.

5.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható.

5.3. Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.

6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, e-mail-ben vagy telefonon értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben a Nyeremény elvész.

6.2. A nyertes nevét a sorsolást és adategyeztetést követően az Xtreme Comics facebook oldalán is bemutatjuk: https://www.facebook.com/xcomxhu/ és az xcomxhu instagram oldalon is.

6.3. A nyertes személyazonosságának megállapítása a következő okiratok alapján történik:

Érvényes személyi igazolvány – személyi kártya vagy útlevél.

6.4. A nyertes a nyereményét FOXPOST CSOMAGAUTOMATÁBA KÉRHETI, amennyiben az adott lakcíméhez közel nincs ilyen (vagy egyéb okból lakhelyéhez kötött), úgy választhat házhoz szállítást.

7. A VERSENY SZABÁLYZATA

7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet az xcomx.hu honlapon: https://www.xcomx.hu/iratkozz-fel/

8. VIS MAJOR

8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

8.4. A vis major esetet a xcomx.hu weboldalon kell megjeleníteni.

9. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

10. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

10.1. A Játékban való részvétel ténye igazolja, hogy minden részvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.).

10.2. A Játékban való részvétel révén a részvevők feltétlen módon elfogadják, hogy a személyes azonosítói adataikat adatbázisban tárolják, és a Szervező és alvállalkozói felhasználhatják utólag, hasonló alkalmakkor közvetlen vagy közvetett marketing célra, a törvény által megkövetelt adatok közléséhez, a díjak kiadásához, stb.

10.3. A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Játék nyertes nevére vagy bármely más adatra vonatkozóan.

10.4. Ha a résztvevők írásban másképp nem kérik, beleegyeznek abba, hogy Szervező a személyes információkat összegyűjtse az előző paragrafus szerinti módon.

10.5. A résztvevők a személyi adatok felhasználásához vagy bármely információ vagy levelezés átvételéhez való jogot bármikor visszavonhatják írásos kérés révén, amelyet a Szervező címére küld meg.

10.6.Szervező mindenkori adatvédelmi és adatkezelési szabályzata elérhető:
https://www.xcomx.hu/adatvedelem/

11. VITÁK

11.1. Az esetleges viták esetében a feliratkozás érvényességére vonatkozóan, a Szervező által kinevezett bizottság rendelkezése végleges.

11.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.

11.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.

11.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt az xcomx.hu internetes oldalon, valamint a székhelyen való kifüggesztés révén nyilvánosságra hozni.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében.

12.2 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a

résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg.

Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.

12.3 Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és

érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező

hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei és/vagy non-tevékenységei miatt.

12.4 A jelen Részvételi szabályzat ingyenesen hozzáférhető az xcomx.hu
12.5 Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a

megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a részvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne az xcomx.hu weboldal révén.

A Kampány szervezője

Xtreme Comics

2021. április 6.